دوشنبه 23 فروردین 1400  
سایت رسمی سازمان آموزشی فرهنگی سما واحد خلخال صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | RSS |      


نسخه چاپي  ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ 
 
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
 
 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 2-91-90

کامپيوتر

 آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد خلخال

 

 

30/9- 8

15/11- 45/9

12- 15/11

30/15- 14

15/17- 45/15

19- 30/17

30/20- 19

 

شنبه

 

فارسي عمومي

 

فارسي عمومي

 

 

رياضي کاربردي

 

 

وصاياي امام

 

آمارواحتمال

کارآفريني

 

یک شنبه

فيريک پيش

 

 

 

 

رياضي پيش

 

رياضي عمومي

 

دوشنبه

 

 

 

 

اصول سرپرستي

تربيت بدني (سوله)

 

 

سه شنبه

 

فارسي عمومي

زبان عمومي

فارسي عمومي

زبان عمومي

 

زبان پيش

 مباني الکترونيک

ذخيره وبازيابي اطلاعات

 

کارگاه الکترونيک

زبان ماشين اسمبلي شبکه هاي محلي وکارگاه

 

چهارشنبه

 

 

آيين زندگي

 

 

تنظيم خانواده

انديشه اسلامي

گرافيک

آز - گرافيک

پنج شنبه

 مبتني بروب

 مباني کامپيوتر

 

ساختمان داده ها

 

مباني مهندسي

زبان فني

  

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 2-91-90

معماري

 آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد خلخال

 

 

30/9- 8

15/11- 45/9

12- 15/11

30/15- 14

15/17- 45/15

19- 30/17

30/20- 19

 

شنبه

 

فارسي عمومي

 

فارسي عمومي

 

تنظيم شرايط محيطي1

 

تمرين هاي معماري1

وصاياي امام

کارآفريني

 

یک شنبه

فيريک پيش

 

 

 

 

رياضي پيش

 

رياضي عمومي1

 

دوشنبه

 

 

 

 

درک وبيان معماري2

اصول سرپرستي

تربيت بدني (سوله)

 

 

سه شنبه

 

فارسي عمومي

زبان عمومي

فارسي عمومي

زبان عمومي

 

زبان پيش

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

آيين زندگي

 

 

انديشه اسلامي

عناصروجزئيات ساختمان1

 

پنج شنبه

 

مباني کامپيوتر

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 2-91-90

مکانيک خودرو

 آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد خلخال

 

 

30/9- 8

15/11- 45/9

12- 15/11

30/15- 14

15/17- 45/15

19- 30/17

30/20- 19

 

شنبه

 

فارسي عمومي

 

فارسي عمومي

 

زبان فني

رياضي 7

کارگاه قدرت معمولي

مقاومت مصالح

وصاياي امام

کارگاه قدرت معمولي

کارآفريني

 

یک شنبه

فيريک پيش

فيزيک مکانيک

 

 

 

آز- مقاومت مصالح رياضي پيش

مکانيک سيالات رياضي6

 

دوشنبه

 

مولد قدرت

 

رسم فني 4

سوخت رساني  اصول سرپرستي

ترموديناميک

شاسي وبدنه

تربيت بدني (سوله)

استاتيک

انتقال قدرت

استاتيک

سه شنبه

 

فارسي عمومي

زبان عمومي

فارسي عمومي

زبان عمومي

آز-فيزيک حرارت

زبان پيش

کارگاه سوخت رساني

 

کارگاه سوخت رساني

 

فيزيک حرارت

 

چهارشنبه

 

 

آيين زندگي

 

 

تنظيم خانواده

کارگاه قدرت اتوماتيک

انديشه اسلامي

کارگاه قدرت اتوماتيک

 

 

پنج شنبه

 کارگاه مولدقدرت

  مباني کامپيوتر

کارگاه مولدقدرت

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 2-91-90

ساخت توليد

 آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد خلخال

 

 

30/9- 8

15/11- 45/9

12- 15/11

30/15- 14

15/17- 45/15

19- 30/17

30/20- 19

 

شنبه

 

فارسي عمومي

 

فارسي عمومي

 

زبان فني

رياضي 7

 

مقاومت مصالح

وصاياي امام

کارآفريني

 

یک شنبه

فيريک پيش

فيزيک مکانيک

آز- فيز مکانيک

علم مواد

 

آز- مقاومت مصالح

رياضي پيش

رياضي عمومي

 

دوشنبه

 

 

 

رسم فني 4

 اصول سرپرستي

 تربيت بدني (سوله)

استاتيک

استاتيک

سه شنبه

 

فارسي عمومي

زبان عمومي

فارسي عمومي

زبان عمومي

 

زبان پيش

 

 

 

 

 

چهارشنبه

فرز2

 

آيين زندگي

فرز2

 

تنظيم خانواده

انديشه اسلامي

 

 

پنج شنبه

کارگاه فرز2

کارگاه فرز2 مباني کامپيوتر

کارگاه فرز2

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 2-91-90

حسابداري

 آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد خلخال

 

 

30/9- 8

15/11- 45/9

12- 15/11

30/15- 14

15/17- 45/15

19- 30/17

30/20- 19

 

شنبه

 

فارسي عمومي

 

فارسي عمومي

 

 

رياضي عمومي 2

 

 وصاياي امام

روشهاي آماري

کارآفريني

 

یک شنبه

 

کليات حقوق

 

زبان فني

رياضي پيش

حسابداري صنعتي 1

رياضي عمومي1

 

دوشنبه

 

 

 

 

سرپرستي سازمان

حسابداري صنعتي 2

تربيت بدني (سوله)

اقتصادخرد

 

سه شنبه

 

زبان عمومي

زبان عمومي

 

زبان پيش

حسابداري شرکت 1

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

آيين زندگي

 

 

تنظيم خانواده

انديشه اسلامي

  

 

پنج شنبه

 

 مباني کامپيوتر

 

 

 

 

 

 


 
 
نظرات كاربران:

 
نظرات بینندگان
نام :
آدرس ایمیل :
نظر شما :
 
 
امروز: 140
 
صفحه اصلی   |   تماس با ما   |   آرشیو  |    RSS

Khalkhal-samacollege.ir  @  2011  SANADATA