دوشنبه 11 اسفند 1399  
سایت رسمی سازمان آموزشی فرهنگی سما واحد خلخال صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو | RSS |      


نسخه چاپي
گزیده آئین نامه ها

 

      گزيده آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاداسلامي

نظام درسی

ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

14-1: درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

14-2: درس وابسته: درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگری ملازمه دارد. دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.

14-3: درس پیشنیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس  ارائه می گردد.

14-4: دروس همنیاز: دروسی هستند که باید  با هم در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

 

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 19: تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 2: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد، حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

تبصره 5: دانشجویی  که میانگین نمرات نیمسال او  17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

 

درس معرفی به استاد

ماده 20: چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف(بلااثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره 3: شهریه دروس موضوع  این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

 

دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم

ماده 24: انتخاب درس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم جزء مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستانی محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع  ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.

 

واحدهای درسی دوره تابستان

ماده 27: حداکثر واحدهای انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.

تبصره 3: شهریه  دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه  های متغیر دروس انتخابی می باشد .

 

حضور و غیاب دانشجو

ماده 31: غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری ، عملی یا نظری- عملی، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد  ولی برای بیش از سه درس نمره درس صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

 

غیبت در جلسه امتحان

ماده 35: غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.

تبصره 1- غیبت غیرموجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.

 

 

حذف اضطراری

ماده 37: دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی - نظری خود را حذف کند مشروط بر اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز ( 12 واحد) کمتر نشود.

 

 

حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال(حذف ترم)

ماده 38: حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال  تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذی ربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

 

حداقل نمره قبولی

ماده 41: حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10 ( استثنائا درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد.

 

درس نا تمام

ماده 43: در مواردی مانند دروس پروژه نهایی، کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی  در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلا درج می گردد  میسر نباشد آن درس ، یا دروس نا تمام تلقی شده و حذف می گردد و  دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.

 

نام نویسی مشروط

ماده 45: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد، در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1: دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره 2: نیمسالی که در آن، دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد، به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.

تبصره 3: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.

تبصره 4: اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

 

دانشجوی مشروط

ماده 46: دانشجویانی  که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب  مشروط شوند در صورتی که  "میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد" اخراجی تلقی می گردند.

تبصره 3- چنانچه دانشجویان مقطع کاردانی ، 60 واحد درسی را (بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام (ره)، آشنایی با قرآن کریم پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی ) گذرانده و در شرف اخراج قطعی قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.

 

 

مرخصی تحصیلی

ماده 48: دانشجو می تواند در دوره کاردانی حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

 

انصراف از تحصیل

ماده 50: دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید . دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید. (صدور حکم انصراف قبل از گذشت 3 ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است.)

 

ماده 51: ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی (بدون اخذ مرخصی)  در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

 

 

مقررات مهمانی

ماده 55: در مواردی که واحد دانشگاهی مبدا نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید، دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدا و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل ، کمتر از حداقل واحدهای درسی مجاز تعیین شده ( 11 واحد) در یک نیمسال را در واحد یا واحدهای دیگر دانشگاهی بگذراند . در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهریه متغیر دروسی را که در واحد مقصد انتخاب می نماید به واحد مقصد می باشد.

 

 

 

تهيه وتنظيم : مديريت اموردانشجويي وآموزشي

آموزشکده فني وحرفه اي سما واحدخلخال

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
امروز: 72
 
صفحه اصلی   |   تماس با ما   |   آرشیو  |    RSS

Khalkhal-samacollege.ir  @  2011  SANADATA